Informace pro autory

Jakou formou a na jaké téma mohu psát?

Téma ani forma Vašich článků nejsou žádným způsobem omezeny. Vyjímku tvoří pouze případy, kdy by článek porušoval platné zákony České republiky. Zveřejnění takových článků je obchodními podmínkami výslově zakázáno.

Chcete-li sepsat a nabídnout nový článek, můžete si zvolit libovolné téma od povídek a osobních příběhů, přes cestopisy, až po odborná témata jako jsou ekonomika, technologie, nebo cokoliv jiného, o co by mohli mít čtenáři zájem. Pouze na Vás je také rozhodnutí, zda svůj článek napíšete formou vyprávění, úvahy, recenze, návodu, apd.

Jak vložit nový článek?

Článek můžete psát v libovolném textovém editoru (např. MS Word, Writer, apd.), ze kterého můžete následně celý text překopírovat na tento server. Pro vytvoření svého článku můžete ale využít také přímo on-line textový editor na tomto serveru.

Ať už se rozhodnete jakkoliv, vždy bude nakonec nutné článek uložit na tomto serveru. V hlavním menu najdete pod položkou "Moje články" volbu "Nový článek". Na stránce pro vložení nového článku můžete článek postupně vytvářet a průběžně ukládat, nebo do pole pro text článku pouze jednorázově překopírujete svůj text z textového editoru a uložíte.

Co znamenají jednotlivé volby u článku?

U článku musíte nastavit volby, které vydavatelům usnadní orientaci mezi články a získají informaci o tom, jak mohou nakládat s vydraženým obsahem.

Kategorie:
Pro lepší orientaci vydavatelů je důležité, abyste zařadili svůj článek do kategorie, která nejvíce odpovídá obsahu článku. Vydavatelé, kteří danou kategorii sledují, budou díky tomu při vložení článku do aukce o této skutečnosti informováni.

Práva k obrázkům:
Své články můžete doplňovat také různými grafy, ilustracemi a fotografiemi. Pro vydavatele je však důležitá informace, zda jste autorem přiložené grafiky a zda obrázky nabízíte společně s textem jako Vaše autorské dílo. Pokud jste obrázky někde stáhli a slouží pouze k ilustrativnímu účelu, je nutné tuto volbu vybrat, abyste tím vydavatele na tuto skutečnost upozornili. V případě špatného označení obrázků byste mohli porušit autorská práva skutečného autora obrázků. Doporučuji Vám doplňovat texty svou vlastní grafikou, která může významně ovlivnit konečnou cenu článku.

Možnosti úprav:
Touto volbou sděluje autor vydavateli, jaké úpravy může ve článku před jeho zveřejněním provádět. Můžete tak vydavateli zcela zakázat jakékoliv úpravy (kromě gramatické korektury), nebo mu dát naopak možnost článek libovolně přizpůsobit svým potřebám.

Uvedení autora:
Volbou pro uvedení autora sdělujete vydavateli, zda si přejete být uvedeni jako autor u zveřejněného článku, nebo zda uvedení Vašeho jména nevyžadujete. Poslední z možností je volba, kterou vydavateli udělujete právo zveřejnit článek pod libovolným skutečným nebo smyšleným jménem.

Pokud si přejete být u článku uvedeni jako autor, bude u článku uvedeno "Veřejné jméno" z Vašeho profilu. Vydavatelé mohou rovněž použít text "O autorovi" z Vašeho profilu a Vaši profilovou fotografii. Je proto vhodné abyste tyto informace udržovali aktuální a reprezentativní.

Zveřejnění na blogu autora:
Touto volbou sdělujete kupujímu, zda si přejete ponechat právo zveřejnění textu na svém osobním blogu (nejdříve však po 3 měsících od prodeje článku v aukci), nebo zda se tohoto práva zříkáte. Zřeknete-li se tohoto práva, nesmíte již vydražený text nikdy zveřejnit ani na svém vlastním blogu.

Krátký popis článku:
Velice důležitou součástí článku je jeho krátký popis. V popisu byste měli vždy uvést o jaký formát článku se jedná (recenze, návod, apd.), a měli byste v něm popsat hlavní sdělení článku. Vydavatel by se tak měl rychle dozvědět, o čem Váš článek pojednává. Krátký popis slouží vydavatelům k rychlému přehledu, a měl by proto být co nejvýstižnější s minimální délkou 1800 znaků.

Jak má být článek dlouhý?

Délka textu Vašeho článku je ponechána zcela na Vašem uvážení s dolní hranicí 1800 znaků. Kratší články není možné v aukci nabízet. Rozumná délka textu se pohybuje mezi 2 000 - 10 000 znacích v závislosti na tématu. Mějte na paměti, že více neznamená vždy lépe.

Jak vložit článek do aukce?

Ve chvíli, kdy jste se svým textem spokojeni a rozhodnete se jej nabídnout k prodeji, můžete tak učinit prostřednictvím ikony aukční paličky vedle článku v sekci "Moje články". Před vložením do aukce systém zkontroluje, zda jsou dodrženy minimální délky popisu a textu článku.

Autor zvolí vyvolávací cenu článku a cenu Kup teď. Vyvolávací cena, je minimální cena, za kterou je autor ochoten svůj článek prodat. Cena Kup teď určuje cenu, za kterou je možné článek koupit kdykoliv ještě před konečným termínem aukce.

Před vložením článku do aukce musíte ještě odsouhlasit obchodní podmínky serveru Clanky-v-aukci.cz a musíte pronést čestné prohlášení, že je vlastníkem veškerých potřebných práv, a že článek nebyl dosud nikde publikován. Po stisku tlačítka "Zahájit aukci" již nebudete mít žádnou možnost na zastavení aukce a na úpravu svého článku. Před vložením článku do aukce si proto pečlivě překontrolujte všechny uvedené údaje.

Mohu upravit svůj článek v právě probíhající aukci?

Ne. Pokud je aukce jednou spuštěna, nemáte již právo aukci zastavit, a nemůžete ani jakkoliv zasahovat do obsahu článku. Případné změny můžete provést teprve ve chvíli, kdy je aukce ukončena a článek se během ní neprodal.

Musím článek po ukočení aukce skutečně prodat?

Ano. Ve chvíli, kdy aukce skončila prodejem článku využitím tlačítka Kup teď, nebo byl článek prodán nejvyšší nabídce, nemůže již autor odstoupit od prodeje. Okamžikem prodeje přechází všechna práva k volnému nakládání se článkem na vydražitele.

Mohu článek, který se neprodal, vložit do aukce opakovaně?

Ano. V případě, že se článek během aukce neprodá, vrátí se do stavu, v jakém byl před vložením do aukce. Můžete v něm provést případné úpravy a následně jej opětovně nabídnout k prodeji. V případě, že se článek během aukce prodá, nemáte již právo článek opětovně nabízet.

Mohu článek zveřejnit i na svém osobním blogu?

Ano. Obchodní podmínky ošetřují právo autora na zveřejnění článku na jeho osobním webovém blogu. Autor, který si přeje toto právo ponechat, musí tuto skutečnost uvést nastavením volby Zveřejnění na blogu autora při vkládání článku a musí dodržet ochranou lhůtu v délce tří měsíců od prodeje článku. Teprve po uplynutí třech měsíců můžete svůj článek na svém osobním blogu zveřejnit.

Mohu svůj článek nabídnout k prodeji v jiné jazykové mutaci?

Ano. Pokud svůj článek přeložíte do cizího jazyka, máte právo nabídnout tento článek odděleně od originálního textu. Aukce článku v jedné jazykové mutaci nijak nebrání prodeji stejného článku v jiném jazyce.

Co mají autoři zakázáno?

Autoři mají při vkládání článků zakázáno především:

  • Vkládat do aukcí články, které jakýmkoliv způsobem porušují platné zákony České republiky
  • Vkládat do aukcí články, k nimž nemají veškerá autorská a jiná práva, která by je k prodeji opravňovala
  • Vkládat do aukcí články, které již byly v minulosti někde zveřejněny
  • Vkládat do aukce nesmyslné, zavádějící a lživé texty

V případě porušení některého z uvedených bodů se autor dopoustí porušení Obchodních podmínek serveru Clanky-v-aukci.cz, a jeho účet může být na jejich základě zablokován.

Kdo vkládá mé hodnocení?

Hodnocení probíhá po prodeji článků, kdy vydavatel ohodnotí vydražený článek. Majitelé VIP účtů, kteří mají k dispozici možnost prohlížet měsíc po prodeji celé znění článků mohou tyto články rovněž ohodnotit. Hodnocení uvedené u autorů je pak průměrnou hodnotou hodnocení jednotlivých prodaných článků. Hodnocení uživatele je jedním z ukazatelů, podle kterého se vydavatelé mohou rozhodovat během aukce.