Obchodní podmínky

PŘED REGISTRACÍ NA SERVERU CLANKY-V-AUKCI.CZ SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY. ZAREGISTRUJETE-LI SE JAKO UŽIVATEL SLUŽBY CLANKY-V-AUKCI.CZ, PŘIJÍMÁTE TÍM TYTO PODMÍNKY A ZAVAZUJETE SE JIMI ŘÍDIT.

1. Úvod

Clanky-v-aukci.cz je systém, který spojuje autory článků s vydavateli, kteří shání vhodný obsah pro jimi vydávaný elektronický nebo tištěný magazín, blog, webové stránky, apd. Clanky-v-aukci.cz zprostředkovává dohodu mezi autorem a vydavatelem na prodej článku za úplatu, ze které si bere provizi.

2. Definice základních pojmů

Uživatel

Je fyzická nebo právnická osoba, která se registrovala do služby Clanky-v-aukci.cz a plánuje využívat nebo využívá tuto službu. Uživatel může být autorem nebo vydavatelem.

Autor

Je uživatel, který do služby Clanky-v-aukci.cz vložil alespoň jeden článek, který se chystá prodat (nebo již prodal) svůj článek prostřednistvím služby Clanky-v-aukci.cz vydateli.

Vydavatel

Je uživatel, který prostřednictvím Clanky-v-aukci.cz nakupuje články od autorů za účelem jejich vydání na svém médiu, nebo k dalšímu prodeji.

Článek v aukci

Je originální (nezkopírovaný, jedinečný, zatím jinde nepublikovaný) text o minimální délce 1 800 znaků.

Cena za článek

Cenou článku se rozumí nejvyšší cena, za kterou některý z vydavatelů vydražil článek v aukci.

Provize provozovatele

Za zprostředkování prodeje si provozovatel služby Clanky-v-aukci.cz účtuje provizi ve výši 25% z ceny článku. Tato provize bude po prodeji článku a po připsání ceny článku na účet autora odečtena z kreditu prodejce článku.

3. Provozovatel

Provozovatelem systému je Roman Kümmel, podnikatel zapsáný v živnostenském rejstříku

Luběnice 65
783 46 Luběnice
IČ: 76165035
Provozovatel není plátcem DPH.

4. Kredit (dobití, výplata)

4.A Dobití kreditu

Dobití kreditu probíhá formou bankovního převodu na číslo účtu: 2600460915 / 2010 nebo on-line prostřednictvím služby PayPal. Minimální částka, o kterou je možné kredit navýšit je stanovena na 1 000,-Kč. Po úhradě je kredit připsán na účet uživatele nejpozději do 48 hodin od obdržení platby. Uživatel je povinen vždy uvádět variabilní symbol, v případě, že jej neuvede nebo jej uvede chybně, bere na vědomí, že taková platba nemusí být rozpoznána a správně připsána na účet. V případě, že uživatel tuto skutečnost zjistí, bez zbytečných odkladů o tom informuje provozovatele.

4.B Výplata kreditu

Výplata probíhá formou žádosti na stránce "pokladna". Uživatel může žádat o výplatu nejdříve při dosažení minimální výše kreditu 1 000,-Kč. Po podání žádosti je kredit uživatele vynulován a žádost o výplatu je postoupena provozovateli služby Clanky-v-aukci.cz ke schválení. Po schválení provozovatelem bude platba odeslána nejpozději do 3 pracovních dnů od data schválení.

Schválením dochází k vystavení faktury, která je automaticky vystavena systémem jménem uživatele provozovateli. Uživatel dává provozovateli Clanky-v-aukci.cz souhlas - mandát, aby systém Clanky-v-aukci.cz mohl vystavovat faktury jeho jménem provozovateli a to bez výhrad.

Povinností uživatele je tento výdělek zdanit podle příslušných zákonů. Vystavené faktury v elektronické podobě má uživatel po přihlášení kdykoliv k dispozici v sekci "historie transakcí" na stránce "pokladna".

4.C Prodej článku

Ve chvíli, kdy dojde k vydražení článku vydavatelem, vystaví provozovatel služby Clanky-v-aukci.cz kupujícímu fakturu v elektronické podobě, kterou má uživatel po přihlášení kdykoliv k dispozici v sekci "historie transakcí" na stránce "pokladna".

5. Spory, arbitráž

Vydavatelé mají možnost komunikovat s autory po ukončení aukce prostřednictvím interních textových zpráv. Tato komunikace slouží především k připomínkování článku ze strany vydavatele a k obhajobě nebo nápravě ze strany autora. Pokud mezi autorem a vydavatelem nedojde ke shodě a článek poručuje pravidla serveru Clanky-v-aukci.cz, má vydavatel možnost reklamovat článek u provozovatele služby Clanky-v-aukci.cz ve shodě s reklamačním řádem služby Clanky-v-aukci.cz.

Arbitrem sporů se určuje provozovatel, který každý případ posuzuje individuálně. Rozhodnutí arbitra je konečné a neměnné.

6. Prohlášení

Uživatel prohlašuje, že:

 • Všechny informace poskytnuté systému Clanky-v-aukci.cz jsou aktuální a správné. V případě změny provede jejich aktualizaci bez zbytečného odkladu.
 • Je starší 18 let.
 • Je jediným autorem veškerého obsahu, který prostřednictvím Clanky-v-aukci.cz nabízí a prodává, s vyjímkou obrázkových příloh, u kterých výslově uvede, že jsou pouze ilustrativního charakteru, a které musí vydavatel před publikací článku nahradit vlastními obrázky k nimž vlastní patřičná práva.
 • Texty jím nabízené k prodeji neporušují autorská práva a práva duševního vlastnictví třetích stran.
 • Texty jím nabízené k prodeji neporušují platné zákony České republiky.
 • Nabízené texty jsou originální, nezkopírované a nebyly dosud nikde publikovány.
 • Má veškerá potřebná práva, pravomoc a oprávnění k uzavření této smlouvy.
 • Autor článku má po třech měsících od prodeje článku v aukci právo zveřejnit prodaný text na svém osobním blogu, nebo webové stránce s výjimkou případů, kdy se autor tohoto práva viditelně zřekl nastavením volby u nabízeného článku.
 • Všechny poskytované služby bude využívat pouze k zákonným účelům.
 • Nebude manipulovat sám nebo prostřednictvím třetího subjektu se službami serveru Clanky-v-aukci.cz, zejména nevyužívat žádných manuálních či automatizovaných technik pro ovlivnění výsledků aukcí.
 • Nebude do obsahu článků vkládat prvky iframe, externě načítaný obsah a aktivní skritpy.
 • Nebude kopírovat texty a obrázky, které nevydražil v aukci.

7. Výpověď

Uživatel má kdykoliv možnost dle svého uvážení ukončit svou účast ve službě Clanky-v-aukci.cz tak, že přestáne službu využívat. Nejprve však musí dokončit všechny běžící aukce.

8. Sankce

V případě i jednotlivého porušení těchto obchodních podmínek má provozovatel služby Clanky-v-aukci.cz právo okamžitě zablokovat účet účastníka na serveru Clanky-v-aukci.cz. V případě zablokování účtu účastníka z důvodu porušení obchodních podmínek propadá celý aktuální zůstatek kreditu na uživatelském účtu uživatele ve prospěch provozovatele. Provozovatel není povinen účastníka předem informovat o zablokování účtu ve službě Clanky-v-aukci.cz ani o porušení smluvních podmínek, na jehož základě byl účet účastníkovi zablokován.

Mimo to si provozovatel vyhrazuje také právo předčasně ukončit jakoukoliv běžící aukci a to bez udání důvodu a bez předchozího upozornění.

9. Ochrana osobních údajů

Svou registrací poskytuje uživatel provozovateli služby Clanky-v-aukci.cz souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu, za účelem zasílání elektronické pošty s obchodním sdělením, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Uživatel poskystuje souhlas dobrovolně na dobu neurčitou a zároveň prohlašuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé. Uživatel může po přihlášení svůj souhlas kdykoli odvolat na webové stránce s nastavením účtu.

Provozovatel prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

10. Omezení odpovědnosti a vyšší moc

ŽÁDNÁ ZE SMLUVNÍCH STRAN TÉTO SMLOUVY NENESE JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST A POVINNOST K NÁHRADĚ ŠKODY VZNIKLÉ DRUHÉ STRANĚ V DŮSLEDKU PORUŠENÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK, POKUD K TAKOVÉMU PORUŠENÍ DOŠLO NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTÍ MIMO ROZUMNOU KONTROLU SMLUVNÍ STRANY, KTERÁ PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY PORUŠILA (TZV. VYŠŠÍ MOC). NAVÍC JE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE VŮČI DRUHÉ SMLUVNÍ STRANĚ TÉTO SMLOUVY VŽDY OMEZENA NA ČISTOU ČÁSTKU, KTEROU PROVOZOVATEL VYPLATIL DANÉMU ÚČASTNÍKOVI SYSTÉMU ZA POSLEDNÍ 3 MĚSÍCE, BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ VZNIKU NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY.

Obě smluvní strany této smlouvy berou na vědomí, že shora uvedené omezení odpovědnosti je nezbytnou součástí dohody mezi smluvními stranami. Aniž by tím byla dotčena dříve zmíněná ustanovení, žádná ze stran neponese odpovědnost za neplnění či zpoždění vzniklé vinou jakéhokoli faktoru mimo opodstatněnou kontrolu některé ze stran, zejména aktů státní moci, teroristických činů, zemětřesení či jiných zásahů vyšší moci, pracovních podmínek a výpadku elektrické energie.

10. Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obchodní podmínky serveru Clanky-v-aukci.cz a je povinen tuto skutečnost oznámit.
Uživatel souhlasí s aktuálním zněním obchodních podmínek pokaždé, když použije službu Clanky-v-aukci.cz. V případě nesouhlasu není uživatel oprávněn využívat systém od data zveřejnění nových obchodních podmínek.
Užíváním serveru Clanky-v-aukci.cz souhlasíte s obchodními podmínkami.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za články a jejich případné vady.
Provozovatel nenese odpovědnost za činy uživatelů.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnost dne 30. září 2013.